สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาท่านาฏศิลป์ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์แสดงออกโดยใช้ท่าทางการเคลื่อนไหว เป็นการสื่อสาร เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ที่เลียบแบบกิริยาของสัตว์ได้

2 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรี-นาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

ปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 3 ลีลาสร้างสรรค์
ชั่วโมง ลีลาสร้างสรรค์
เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ (2) 17 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์