สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กฎหมายอาญาเป็นกรอบควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ที่มีบทลงโทษเด็ดขาด และไม่สามารถงดเว้นได้ ตลอดจนมีระดับความรุนแรงตามความผิดอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายอาญาได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะการกระทำผิดทางอาญาได้ถูกต้อง

4. นักเรียนอภิปรายถึงความสำคัญของกฎหมายอาญาได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 20

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 20

 3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้ (Rerun)
ชั่วโมง กฎหมายอาญา
เรื่อง กฎหมายอาญา 8 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ