สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่สมาชิกในสังคมทุกคนปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท ย่อมส่งผลให้สังคมและสมาชิกของสังคมนั้น ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขและสังคมมีความเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

            ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

    ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสถานภาพ และบทบาทได้อย่างถูกต้อง

   ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถระบุบทบาทที่พึงปฏิบัติตามสถานภาพที่ตนดำรงอยู่ได้อย่างถูกต้อง

   ด้านคุณลักษณะ      

3. นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่าของการปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

     

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมง สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (Rerun)
เรื่อง สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 17 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา