สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจความหมายคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การใช้ลักษณนามที่เรียกคำนามเหล่านั้นและประกอบด้วยเมื่อมีการบรรจุใส่ภาชนะต่างๆ  และตอบคำถามได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต1.1 ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถาม  จากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้น

ต2.1 ม.1/1  ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ต4.1 ม.1/3  เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน

วัตถุประสงค์

1  บอกความหมายของคำศัพท์และเลือกคำศัพท์ลงในตาราง Countable nouns และ Uncountable nouns ได้ถูกต้องเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้: ความสนใจและหมั่นเรียนรู้

2. ประเมินการทำแบบฝึกหัด: ตอบคำถามและสามารถบอกลักษณนามได้ถูกต้อง

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Go shopping
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Go shopping
เรื่อง A carton of milk. 15 ต.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)(Rerun)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง