สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ดนตรีสากลเป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่ชาวตะวันตกได้นำมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก จึงทำให้หลายชนชาติหลายภาษาสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลได้ เครื่องดนตรีสากลที่ใช้กันในชนชาติต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ชนิดเดียวกัน มีการบันทึกทำนองเพลงโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกัน ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกทำนองเพลงเรียกว่า โน้ตสากล โน้ตสากลใช้เพื่อบันทึกทำนองเพลงเพื่อกันลืมและเป็นการกำหนดทำนองเพลงว่าจะใช้เสียงสั้นยาวเพียงใด หรือเน้นเสียงหนักเบาตรงช่วงใดนอกจากนี้โน้ตสากลยังมีความหมายอื่น ๆ อีกมากมายรูปแบบของดนตรีสากลในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันออกไป ดนตรีสากลได้พัฒนาทั้งรูปแบบของเพลงและเครื่องดนตรีมาสู่ยุคปัจจุบันเป็นที่นิยมทั่วโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน

3. นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงเป็นวงได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ บรรเลงโยธวาทิต
หน่วย บรรเลงโยธวาทิต
ชั่วโมง บรรเลงโยธวาทิต
เรื่อง การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Bass wind เครื่องลมทองเหลือง (เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวล) 19 มิ.ย. 64
แผนการสอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
ครูผู้สอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด