สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม นอกจากจะต้องเคารพกฎ ระเบียบแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1 อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกัน

2 แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกัน

3 เห็นความสำคัญของการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างจากตน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ใบงานที่ 6 เรื่อง ความแตกต่าง

2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 เรื่องสังคมน่าอยู่
ชั่วโมง เรื่องสังคมน่าอยู่
เรื่อง ความแตกต่าง 15 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน