สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการที่มนุษย์มีการสืบพันธุ์และมีลูก ลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่ ซึ่งคนในครอบครัวเดียวกันจะมีลักษณะต่าง ๆ เหมือนหรือคล้ายกัน เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ชั้นหนังตา การมีติ่งหู สีผม สีตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์

 ว 1.3 ป.5/2 แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

         2 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

        3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2) 11 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง