สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   ๑. อธิบายคุณลักษณะของพลเมืองดีได้

  ทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของพลเมืองดีได้

          ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

           ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองดี

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

          ๕ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่อง พลเมืองดี
ชั่วโมง พลเมืองดี
เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี 16 ก.ย.64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ