สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องรักษาไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   ๑. อธิบายวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้

  ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑.  สามารถบอกความหมายของการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้

        ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

          ๕ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ชั่วโมง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 7 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ