สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องรักษาไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๓  เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

 จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   ๑. อธิบายวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยได้

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑. สามารถจำแนกประเภทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยได้

         ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. วิเคราะห์วัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

.๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๕ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ชั่วโมง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย 17 ส.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ