สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิตสินค้าและบริการต่างๆในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลธนาคาร เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๒  จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   ๑. อธิบายลักษณะการกู้ยืมเงินได้

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑.จำแนกลักษณะของการกู้ยืมเงินได้

         ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. วิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินได้

การวัดผลและประเมินผล

         ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

         ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

         ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

         ๔แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง การเงินและการธนาคาร
ชั่วโมง การเงินและการธนาคาร
เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน 5 ส.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ