สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม  ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมและชาติ  ความเป็นชาติไทยจะดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้    

2. วิเคราะห์แหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้

3. เห็นความสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 เรื่อง สิทธิเด็กไทย
ชั่วโมง สิทธิเด็กไทย
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนและการรับราชการทหาร 27 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว