สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม  ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมและชาติ  ความเป็นชาติไทยจะดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของมารยาทไทยได้ 

2. ปฏิบัติตนการยืน การเดิน การรับ ส่งสิ่งของ ได้ถูกต้อง

3. แสดงความชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องมารยาทไทย 2

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง มารยาทไทย 2 20 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว