สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 3  หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน  หน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจได้

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจได้

3. เห็นคุณค่าความสำคัญของการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจ ชิ้นงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ 7 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว