สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้ผลิต เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าและบริการ ผู้บริโภคเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ อีกทั้งทรัพยากรมีปริมาณจำกัด  ควรใช้อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. บอกความหมาย ความจำเป็น และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้

2. เลือกใช้หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

3. เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน ความหมายและประโยชน์ของทรัพยากร

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ความหมายประโยชน์ทรัพยากร 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว