สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ผู้ผลิต เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าและบริการ ผู้บริโภคเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ อีกทั้งทรัพยากรมีปริมาณจำกัด  ควรใช้อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของปัจจัยการผลิตได้

2. วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการผลิตได้

3. ตระหนักเห็นคุณค่าของปัจจัยการผลิตที่นำมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน เรื่องผลิตภัณฑ์ของฉัน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยการผลิต 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว