สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาเซียนและสมาชกในภูมิภาคนอกจากจะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว อาเซียนยังมีความสัมพันธ์กับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก ที่สำคัญประกอบด้วย ประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศ สหภาพยุโรป และสประชาชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญได้

2. เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลของอาเซียนกับประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ

3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นอาเซียนสัมพันธ์

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง อาเซียนสัมพันธ์

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง อาเซียนสัมพันธ์ 14 ต.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมิน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ