สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 3 ประชาคมย่อย ซึ่ง 3 ประชาคมย่อยที่ว่านี้เองถูกเรียกว่า 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน โดยให้มีการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และได้มีการเข้าร่วมอย่างเต็มตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน

2. เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลของความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน

3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ออกแบบโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนด้านต่างๆ

2. ความถูกต้องของการทำโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนด้านต่างๆ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน 7 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ