สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538  ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542  ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

2. เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

การวัดผลและประเมินผล

1. แผนผังความคิด

2. ความถูกต้องของการทำแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน 1 23 ก.ย. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ