สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          มาเลเซีย เป็นประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ มาเลเซียตะวันตก และมาเลเซียตกวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับไทย และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาเลเซียตะวันออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับบรูไนและอินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกับร่วมฟิลิปปินส์และเวียดนาม เมืองหลวงของประเทศคือกัวลาลัมเปอร์ฺ ในขณะที่ปูตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง มาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก มาเลเซียเป็นประเทศในเขตร้อน และเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง โดยมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นเป็นจำนวนมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐมาเลเซีย

2. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐมาเลเซียได้

3. เห็นคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง สหพันธรัฐมาเลเซีย

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สหพันธรัฐมาเลเซีย) 2 ก.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ