สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร  ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95 % ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจามและชาวเขากว่า 30 เผ่า เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชา

2. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาได้

3. เห็นคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ราชอาณาจักรกัมพูชา

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ