สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกโดยย่อว่า สปป.ลาว ตั้งอยู่ในดินแดนสุวรรณหรืออินโดจีน เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้ ประเทศ จีน ทางด้านทิศเหนือ ประเทศไทยทางด้านทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ประเทศกัมพูชา ทางด้านทิศใต้ ประเทศเวียตนาม ทางด้านทิศตะวันออก (2.130 กิโลเมตร) ประเทศเมียนมาร์ ทางด้นทิศตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้

3. เห็นคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 19 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ