สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2. เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ