สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นจะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและเกิดความเข้าใจประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นยิ่งขี้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น

2. นักเรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวความเป็นมาในท้องถิ่นได้

3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1. ใบงาน เรื่อง การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ