สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นจะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและเกิดความเข้าใจประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นยิ่งขี้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น

2. เกิดทักษะในการคิดสืบค้นจากแหล่งข้อมูลของท้องถิ่น

3. เห็นความสำคัญของความเป็นมาของท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ท้องถิ่น

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)