สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบในการอธิบายและให้เหตุผลในการเขียนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นวัตถุได้แก่ ตำนาน จดหมายเหตุ โบราณวัตถุเช่น วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. บอกความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

2. นักเรียนเกิดทักษะในการคิดสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

3. เห็นความสำคัญของข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

        ชื้นงานหรือภาระงาน

1. ใบงาน เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)