สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในสังคม โดยศึกษาจากเอกสารที่เป็นเอกสารชั้นต้นและชั้นรองเป็นหลักประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์

2. เกิดทักษะในการคิดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล

3. เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1. ใบงาน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

2.ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง การสืบค้นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)