สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในสังคม โดยศึกษาจากเอกสารที่เป็นเอกสารชั้นต้นและชั้นรองเป็นหลักประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

 

1. บอกและเขียนขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้

2. นักเรียนเกิดทักษะในการคิดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล

3. เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. แผนผังความคิด

2. ความถูกต้องของการทำแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 10 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)