สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคมที่แตกต่างกันมีผลให้ภูมิภาคต่างๆ ของไทยมีแตกต่างกันในด้านการตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.2 ป.3/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ได้

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้

3. เห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 31 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์