สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในด้านสังคมหรือปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน ความเจริญทางสังคมล้วนเป็นปัจจัยทางสังคมในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.2 ป.3/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

3. เห็นความสำคัญของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์