สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในชุมชนประกอบไปด้วยสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  การตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ำ อากาศอบอุ่น และทรัพยากรต่างๆที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี และการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.2 ป.3/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

3. เห็นความสำคัญของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 27 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์