สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำให้เรารู้ความเป็นมาของชุมชน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของชุมชนได้

2. สำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญของชุมชน

3. เห็นความสำคัญของหลักฐานการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง แบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของชุมชน
2. การถาม - ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
ชั่วโมง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เรื่อง หลักฐานการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์