สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน ช่วยให้สามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐานได้

2. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจกหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3. เห็นประโยชน์ของการใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง โรงเรียนของหนู
2. การถาม - ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
ชั่วโมง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์