สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียน ทำให้เรารู้ความเป็นมาของโรงเรียนจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าจะต้องทำอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้

2. การสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
3. เห็นความสำคัญของหลักฐานที่ใช้การสืบค้นข้อมูลประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง แบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
2. การถาม - ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
ชั่วโมง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เรื่อง หลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 29 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์