สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน ทำให้ทราบและเข้าใจช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ และเรียงลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

2. มีทักษะการคิดเทียบศักราช
3. เห็นความสำคัญของการเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง การเทียบศักราชเหตุการณ์สำคัญของหนู
2. การถาม - ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
ชั่วโมง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน 15 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์