สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็นศักราชตามปฏิทินไทย คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. เป็นศักราชสากลที่ใช้กันทั่วไปและฮิจเราะห์ หรือ ฮ.ศ. เป็นปฏิทินในหลักศาสนาอิสลาม เหตุการณ์สำคัญทางศาสนามักเป็นที่มาของศักราช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและที่มาของศักราชได้

2. การนำเสนอผลงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ตระหนักถึงความสำคัญที่มาของศักราช

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง แผนผังความคิด เรื่องที่มาของศักราช
2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
ชั่วโมง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เรื่อง ความหมายและที่มาของศักราช 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์