สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล จะทำ ให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่าง

 มีประสิทธิภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 4.2 ป 5/5  รวบรวม ประเมิน นำ เสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

            บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อ

2. เก็บรวบรวมข้อมูล

3 ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (1) 18 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง