สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำเอากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการ

พิจารณาปัญหา โดยสามารถอธิบายการทำงานหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผลรองรับในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 4.2 ป 5/1     ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

2. แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

3 ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหา
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (2) 21 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง