สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและ การทำ งานร่วมกัน การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูลและการเผยแพร่ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 4.2 ป. 5/5   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน

                      เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

1. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล

2. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

3 ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง