สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและ การทำ งานร่วมกัน การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูลและการเผยแพร่ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ว 4.2 ป. 5/3ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำ งานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

1. อธิบายวิธีการติดต่อสื่อสาร การทำ งานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต

2. ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยคำสำคัญ

3 ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (1) 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง