สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ ที่กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมใจความสำคัญ โดยใช้เครื่องมือค้นหา ซึ่งสามารถใช้ข้อความหรือรูปภาพในการค้นหาข้อมูล และต้องพิจารณาผลการค้นหาว่ามีแหล่ง อ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนนำ ไปเผยแพร่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 4.2 ป. 5/3ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำ งานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

7.1. บอกเครื่องเมือในการค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ต

7.2. ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยคำสำคัญ

7.3 ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาข้อมูล (1) 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง