สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ท่วงท่าประกอบเพลง เป็นการเต้นประกอบจังหวะเข้ากับบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ โดยใช้ความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์ ออกแบบท่าทางอย่างอิสระ ใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในการประกอบท่าทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถคิดท่าทางประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงใกล้รุ่งได้

2 นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงใกล้รุ่ง

3 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรี-นาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

ปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงใกล้รุ่ง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 3 ลีลาสร้างสรรค์
ชั่วโมง ลีลาสร้างสรรค์
เรื่อง ท่าทางประกอบเพลง (2) 31 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์