สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดความสมดุลของภาพ เป็นการนำทัศนธาตุทางศิลปะ มาจัดองค์ประกอบศิลป์ มีความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ  เป็นการจัดภาพ ให้ภาพมีน้ำหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และมีความกลมกลืนกันเกิดความสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ศ1.1 ป. 5/6 ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

จุดประสงค์

         1. ระบุปัญหาการจัดความสมดุลในองค์ประกอบภาพ

         2. อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการจัดภาพให้เกิดความสมดุล

         3. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการ จัดวางภาพให้เกิดความสมดุล

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ความสมดุล 20 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์