สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เส้น สี รูปร่าง พื้นผิว เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดจังหวะต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ และเกิดความสวยงาม ซึ่งเราสามารถนำองค์ประกอบเหล่านี้มาทำงานทัศนศิลป์ ในการจัดวางตำแหน่งและจุดสนใจ เพื่อช่วยให้ผลงานทัศนศิลป์มีลักษณะเด่นและเกิดความสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ศ1.1 ป. 5/1 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์

         1 อธิบายหลักการเกิดตำแหน่งและจุดสนใจในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

         2 สร้างสรรค์ผลงานจัดวางตำแหน่งและจุดสนใจในงานทัศนศิลป์

         3 ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างงานให้เกิดจังหวะในผลงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ตำแหน่งในงานทัศนศิลป์ 13 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์