สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จังหวะ เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุทางศิลปะ ในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไปมา  หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะ จังหวะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ระยะชิด ห่าง  ใกล้  ไกล ของสิ่งต่าง ๆ     ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การจัดจังหวะเป็นการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อ ให้ภาพมีความสวยงาม   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ศ1.1 ป. 5/1 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

 จุดประสงค์

1 อธิบายหลักการจัดวางภาพให้เกิดจังหวะในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

2 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิดจังหวะตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

3 ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างงานให้เกิดจังหวะในผลงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

 1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

 2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

 3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง จังหวะในงานทัศนศิลป์ 6 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์