สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ 3 ด้าน ได้แก่  คุณค่าทางด้านจิตใจ คุณค่าทางด้านความคิดและสติปัญญา และคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งคุณค่าของงานทัศนศิลป์แต่ละด้านล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ศ1.1 ป. 5/7 บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม

จุดประสงค์

         1 อภิปรายคุณค่าของงานทัศนศิลป์ได้

         2 ระบุประโยชน์และความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตและสังคม

         3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในสังคม

         4 ตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์การใช้สอยของผลงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตและสังคม

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 แสงสีงานศิลป์
ชั่วโมง แสงสีงานศิลป์
เรื่อง คุณค่างานทัศนศิลป์ 29 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์