สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณะสี คือ การแยกคุณลักษณะของกลุ่มสี ประกอบไปด้วย วรรณะสีอุ่นกับวรรณะสีเย็น ที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด แต่ละกลุ่มให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ เช่น ตื่นเต้น ร่าเริง แสดงถึงความอบอุ่นจากแสงแดดในเวลากลางวัน หรือให้ความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลายในเวลากลางคืน สามารถนำมาสร้างสรรค์และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในงานทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ศ1.1 ป. 5/3 วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี

 จุดประสงค์

         1 อธิบายความหมายและเปรียบเทียบ วรรณะสีร้อน กับสีวรรณะเย็น

         2 ระบุชื่อสี กลุ่มวรรณะสีร้อน และกลุ่มวรรณะสีเย็น

         3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยหลักการใช้สี วรรณะสีร้อนกับวรรณะสีเย็น

         4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 แสงสีงานศิลป์
ชั่วโมง แสงสีงานศิลป์
เรื่อง วรรณะสีอุ่น วรรณะสีเย็น 22 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์