สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำหนักและแสงเงา คือ ความอ่อนแก่ของสีหรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพ จำนวนความเข้มอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่ประสาทตาสัมผัส ผู้เรียนต้องรับรู้และเข้าใจหลักในการใช้แสงเงา เพื่อนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ให้เกิดความสวยงามและเสมือนจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด

       ศ1.1 ป. 5/3 วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี

      2. จุดประสงค์

         2.1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพที่มีน้ำหนักแสงเงากับภาพที่ไม่มีน้ำหนักแสงเงา

         2.2 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิดน้ำหนักแสงเงาของสี

         2.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 แสงสีงานศิลป์
ชั่วโมง แสงสีงานศิลป์
เรื่อง น้ำหนักแสงเงา 8 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์