สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานทัศนศิลป์ประกอบด้วยจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งแต่ละรูปแบบ มีเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานแตกต่างกัน  ผู้สร้างสรรค์ผลงาน พึงรู้และเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 5/2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน

2. จุดประสงค์

             2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบงานทัศนศิลป์แต่ละประเภท

             2.2 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม

             2.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 แสงสีงานศิลป์
ชั่วโมง แสงสีงานศิลป์
เรื่อง อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 1 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์