สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๓  อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

 จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

         ๑. สามารถอธิบายวิธีการประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

          ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑. วิเคราะห์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ได้ถูกต้อง

        ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. สามารถนำหลักการของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ได้

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน 19 ก.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ